jazda p[op alkoholu - warunkowe umorzenieMotoryzacja, Transport 

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

W sprawie o jazdę po alkoholu prokurator może zaproponować podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze i skazanie bez przeprowadzania rozprawy. Zgodnie z art. 335 § 1 kk, prokurator może przesłać do sądu wniosek o o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek zamiast aktu oskarżenia, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Prokurator może również dołączyć taki wniosek do aktu oskarżenia, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 2 kk).

Podejrzany i prokurator uzgadniają wymiar kary w granicach przewidzianych za dany czyn. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, jazda po alkoholu (https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/) grozi grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, a także zobowiązuje sprawcę do zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Prowadzenie po alkoholu – dobrowolne poddanie się karze

Warto mieć to na uwadze, decydując się na dobrowolne poddanie się karze. Za jazdę po pijanemu można stracić prawo jazdy na wiele lat. Można zaryzykować stwierdzenie, że dobrowolne poddanie się karze oznacza rezygnację z podstawowego prawa oskarżonego – prawa do obrony. Kara wymierzona oskarżonemu w trybie art. 335 kpk może okazać się zbyt surowa. Sąd podczas rozprawy rozpoznaje sprawę wszechstronnie i bierze pod uwagę także okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego.

W sprawie o jazdę po alkoholu zdecydowanie lepiej powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 66 kk, aby sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie należy spełnić poniższe przesłanki:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne,

  • jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa,

  • sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Przy warunkowym umorzeniu okres próby wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. W okresie próby sprawca nie może popełnić żadnego przestępstwa – w przeciwnym razie sąd może podjąć postępowanie karne. Sąd obligatoryjnie podejmie warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli sprawca popełnił to samo przestępstwo, za jakie został już prawomocnie skazany. Warunkowo umorzonego postępowania sąd nie może już podjąć po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby.

Warunkowe umorzenie – jazda po alkoholu

Przy warunkowym umorzeniu postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata. Możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy jest prawdopodobnie największą zaletą warunkowego umorzenia postępowania. Co więcej, warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że sprawca nie będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba skazana. Jeżeli chcesz powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania, skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Z pomocą profesjonalnego obrońcy łatwiej uzyskasz korzystne orzeczenie sądu.

Zobacz również: Jazda po alkoholu – ponowna jazda pod wpływem (https://www.ctmpolonia.pl/jazda-po-alkoholu-ponowna-jazda-pod-wplywem/)

Zobacz także

Leave a Comment